Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní dát sa zaväzujem riadiť Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Záhradníctvo Limbach - Ing. Miroslav Gavalec, Potočná 9, 90091 Limbach, IČO: 35585510, DIČ: 1022789251 (ďalej len "predávajúci"), prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a že nakladá s osobnými údajmi v súlade s pravidlami spracúvania osobných údajov stanovenými Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre zrealizovanie objednávky potrebujeme poznať Vaše meno, priezvisko (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt. Všetky Vaše objednávky sú evidované v našej databáze. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie, od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre zrealizovanie objednávky a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej. Nakoľko sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po prihlásení sa do e-shopu www.ovocnestromy.sk môžete tieto údaje editovať alebo mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné zmeniť fakturačné údaje.) Našim zákazníkom umožňujeme prístup k osobným údajom ktoré ukladáme v našej databáze. Na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy v súlade s právom zabudnutia.

Informácie o súboroch cookies a ich využívaní predávacúcim.

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim vyjadruje súhlas s ukladaním súborov cookies na jeho webový prehliadač. Zároveň tým dáva súhlas na prepojenie jeho osobných údajov, ktoré v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami za účelom naplnenia predmetu kúpnej zmluvy predávajúcemu poskytol, s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, ktoré sa ukladajú alebo už sú uložené na jeho webovom prehliadači. Kupujúci prehlasuje, že tento súhlas dáva dobrovoľne, vedomý si všetkých informácií, najmä vyššie uvedených údajov, ktoré sa do súborov cookies na jeho koncovom zariadení budú ukladať. Tento súhlas kupujúci poskytuje až do doby jeho odvolania.

Predávajúci rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jeho internetové stránky a všetky informácie zhromaždené o užívateľoch či kupujúcich používa predovšetkým na zlepšenie jeho služieb. Toho dosahuje patričným používaním informácií. Predávajúci využíva technológiu súborov cookies výhradne na účely zlepšenia a zjednodušenia pohybu užívateľov na webových stránkach, na optimalizáciu týchto stránok pre užívateľov, ďalej za účelom zaistenia lepších služieb pre kupujúceho a ďalej na marketingové účely, všetko za účelom zlepšenia starostlivosti o súčasných aj budúcich zákazníkov.

Predávajúci používa 2 typy súborov cookies:
Trvalé cookies - tieto zostávajú v koncovom zariadení užívateľa webových stránok či kupujúceho až do ich zmazania.
Dočasné cookies - tieto sa automaticky vymažú spoločne s ukončením internetového prehliadača užívateľa webových stránok či kupujúceho.